– En veldig stygg sak, sier Torstein Dahle.

Han reagerer på at selger BOB og kjøper Vest Utleie Holding (VUH) overfor leieboerne har operert med en mye høyere omsetningsverdi på leiegårdene enn prisen i sin egen aksjekjøpsavtale (se fakta nederst i artikkelen).

– 163 millioner er mildt sagt et veldig stort gap, og da er skatt medregnet, sier Dahle.

Kaller avtalen en gave på cirka 200 millioner

I et brev til byrådet skriver BOB at verdien boligbyggelaget satte på eiendommene ved salg av aksjer er en helt annen og vesentlig lavere verdi enn reell omsetningsverdi.

BOB påpeker at kjøpesummen på 355 millioner er uten skatt.

Videre tar BOB utgangspunkt i et «forsiktig estimat» på markedspris på 50 000 kroner per kvadratmeter, og konkluderer med at tallet bystyret og beboerne er presentert for «kan være så mye som 50 prosent for lavt i forhold til realistisk omsetningsverdi».

– Hvis det BOB uttrykker i brevet, er riktig, så har BOB gitt bort verdier til kjøper i størrelsesorden 200 millioner kroner for de fire eiendommene. Enten er denne påstanden feil, eller så må ledelsen i BOB ta sin hatt og gå på dagen, sier Dahle.

– Nå er toget gått

Kritikken fra Torstein Dale har BOB-sjefen vansker med å forholde seg til.

– Jeg har sagt at om BOB får 355 millioner netto er jeg fornøyd. Hadde vi ment noe annet, hadde vi ikke solgt, sier Gilje.

– Brevet til kommunen kan leses som at du støtter deg til kjøpers argumentasjon for verdisetting?  

– Jeg støtter meg til loven som sier at det er omsetningsverdien som gjelder, og omsetningsverdien vet vi ikke, svarer Gilje.

Han påpeker at det hører med til historien at det er betydelig vedlikeholdsetterslep i leiegårdene og at det vil medføre store kostnader.

Direktøren begrunner måten salget ble gjort på med at BOB fikk solgt leiegårdene fort og samlet, og at de kun har én kjøper å forholde seg til.

Gilje har tidligere fått kritikk for ikke å ha spurt leieboerne om de var interessert i kjøp før BOB gikk i markedet, noe han har besvart med en beklagelse.

– De tre leiegårdene i Sandviken der flertallet av leieboerne er interessert i å kjøpe, står for 285 av de 355 millionene i kjøpesummen. Vil det si at BOB kunne godtatt 285 millioner netto for de tre leiegårdene?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Nå er toget gått, svarer Gilje.

Viser til risiko

Medregnet latent skatt på 27 prosent, som inntreffer ved salg av eiendom, blir det maksimalt 390,4 millioner for de tre aktuelle leiegårdene.

Men kjøper vil kun respektere at kommunen utøver forkjøpsrett på vegne av beboerne dersom de mottar det de mener er omsetningsverdi for leiegårdene.

Og det viser seg at kjøper krever minst 553,4 millioner for at det kravet skal være oppfylt.

Uklarheten om pris er en vesentlig grunn til at leieboerne ikke klarte å få bankgaranti i orden innen fristen 17. juni, fremhever Dahle.

Og dermed glapp beboernes mulighet for å stifte borettslag og kjøpe leilighetene de bor i. 

Da BA tok opp spørsmålet om verdisetting med kjøper, viste også advokat Martin Holger Dale, som representerer VUH, til den latente skatten. Han forklarte at den latente skatten ikke forsvinner ved et aksjesalg – den videreføres.

I praksis har dermed VUH overtatt denne skatteforpliktelsen, påpekte kjøpers advokat. Han argumenterte videre med at det er for tidlig å tallfeste verdi på eiendommene.

– Allmenn økonomisk teori tilsier at med potensiell gevinst følger risiko, sa advokat Dale.

Den kjøper ikke politiker Torstein Dahle.


I bystyret onsdag tok han opp spørsmålet om leieboerne i Sandviken bør få en ny frist på å skaffe finansiering grunnet mangelfull info fra partene i transaksjonen.

Brudd på dette kravet tilsier ny fire måneders frist, mener Dahle, som etterlyste vedlegg til aksjekjøpsavtalen.

Til svar fikk han at byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) ikke kan se at det er grunnlag for ny frist.

– Vår oppfatning er at informasjonen vi har mottatt har vært tilstrekkelig og innenfor de regler som gjelder, svarte Warloe.

Terje Gilje: – Sårende

Likevel lovet byråden å ta en ekstra kikk på det Dahle har kommet med av opplysninger. Deretter gikk også byråden til angrep på BOB.

– Jeg stusset flere ganger over argumentasjonen fra BOB som skapte betydelig forvirring og usikkerhet, og jeg mener nok at BOB, og det har jeg også sagt til BOBs direktør, har brukt vikarierende argumenter, fordi de ønsket å få denne handelen sluttført.

– Til det repliserte BOBs direktør at vikarierende argumenter må være lov. Det sier noe om at vi i prosessen hadde en litt krevende dialog, sa Warloe.

– Jeg skal gi Henning Warloe rett i at han i en samtale med meg påsto at BOB hadde vikarierende argumenter. Det ble selvfølgelig avvist av oss. Byrådet har ikke forstått sakens kompleksitet og har også gått imot sin egen fagavdeling, som var tydelig på at forkjøpsrett ikke bør benyttes i denne saken, svarer Terje Gilje på kritikken.

Han mener byråden ikke har forstått forskjellen på å selge et aksjeselskap og å selge eiendommer til privatpersoner, fordi da skulle kommunen oppgitt at latent skatt kommer i tillegg.

– Det kan ikke BOB lastes for. Derfor synes jeg uttalelsene Henning Warloe kommer med er hårreisende og ganske sårende. Han harselerer med BOB og undertegnede på en arena hvor vi faktisk ikke har mulighet for å forsvare oss, sier Gilje.

Han legger til at ordføreren burde klubbet byråden, fordi «det er uverdig å høre slike ting fra talerstolen».

– Slik gjør man bare ikke, sier Gilje, som også er leder i Bergen KrF og satt i bystyret i forrige periode.

Når det gjelder Torstein Dahles påstand om at ikke alle dokumentene har vært tilgjengelige under prosessen, stempler Gilje det som «bare tull».

– Alt er lagt frem. Her ikke noe mer info å hente, sier Gilje. 

Næringsmegler: – Hundre prosent profesjonelt

Næringsmegler Petter Grevstad Theodorsen i Eiendomsmegler1 Næringseiendom bekrefter at selskapet ble engasjert av BOB for å selge de fire leiegårdene i markedet.

– Ja, det er riktig. Vi fant raskt en interessent i Vest Utleie Holding AS, sier Theodorsen.

Etter at BOB i fjor høst solgte Lønnetreet Eiendom AS og tilhørende næringslokaler til Midgard Gruppen, ble Tor Magne Birkeli i BOB i en overgangsfase på fire måneder sittende i det samme styret som Ståle Simonsen, som kontrollerer Vest Utleie Holding.

Theodorsen var næringsmegler også for denne transaksjonen. Han fastslår at dette bekjentskapet ikke hadde noe som helst å si for avtalevilkårene når de samme to personene undertegnet aksjekjøpsavtalen som omfatter de fire leiegårdene.

– Nei, det var hundre prosent profesjonelt, sier Theodorsen.

Næringsmegleren mener prisen i aksjekjøpsavtalen var god for begge parter. Han vil ikke mene for mye om gapet mellom eiendomsverdien i aksjekjøpsavtalen og summen kjøper har anført som omsetningsverdi overfor leieboerne i Sandviken.

– Dette er en ganske innfløkt sak, og du skal ha god juridisk spisskompetanse for å forstå verdifastsettelsen.

– Jeg forstår at kjøper kan argumentere på den måten, men det må eventuelt bli opp til en skjønnsrett å finne rett prisnivå, sier Theodorsen.