Onsdag 29. oktober gikk Bergen Næringsråd ut i BT og oppfordret byrådslederen til å ta initiativ til samtaler og forhandlinger med omegnskommunene med sikte på en storbyregion. Vi gjorde det fordi vi tror at vi lettere vil klare å bygge én sterk, attraktiv bo- og arbeidsregion om vi samles.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) tok oss på ordet og stilte seg åpen til slike tanker noen uker senere. Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, ble tillagt å mene at dette var «bergenssjåvinisme av verste sort». I samme sak ble det hevdet at en storbykommune «ikke er god næringspolitikk».

Næringslivet i hele bergensregionen, fra Stord til Sognefjorden, sender en klar melding: Næringslivet ønsker seg færre kommuner, vesentlig færre kommuner. For mens kommunepolitikere ser kommunegrenser og fylkespolitikere ser fylkesgrenser, ønsker næringslivet ett bo- og arbeidsmarked.

I oktober fikk vi inn svar til vår næringspolitiske undersøkelse fra medlemmene i Vest Næringsråd, Nordhordland Handverk- og Industriforening og Bergen Næringsråd. Over 90 prosent av de som besvarte undersøkelsen ønsker seg færre kommuner.

Over halvparten mener ikke bare at mange kommunegrenser er unødvendige, men at de er til hinder for næringslivet. Dette gjelder for alle tre næringsforeningene, og flertallet både for færre kommuner er større i vest og nord enn i Bergen by.

Da vi gjennomførte tilsvarende næringspolitiske undersøkelse i fjor høst, gikk ni av ti gikk inn for sammenslåing av kommuner, seks av ti med tvang om nødvendig.

Hvorfor ønsker næringslivet seg færre kommuner og hvorfor tror vi en storbyregion er veien å gå? Fordi vi skal møte fremtidens folkevekst og få på plass et godt og tjenlig transport- og kollektivsystem. Dagens kommunestruktur oppleves som et hinder. Avstand måles ikke i antall kilometer, men i reisetid. De samferdselsprosjektene som er på trappene de neste ti årene, vil gjøre én-timesregionen langt større.

I fremtiden blir ikke det viktige i lokaliseringsdebatter om noe skal plasseres på Straume, i Os, Knarvik eller Bergen, men om hva vi sammen kan få til i Bergensregionen og at vi kan hevde oss i konkurransen med andre byregioner i en global konkurranse. For det er faktisk dét det handler om. Våre konkurrenter er ikke Oslo eller Stavanger, men Aberdeen, Amsterdam og Houston. Vi må trekke i samme retning. Vi tror vi gjør det best sammen.

Vi ønsker oss en storbyregion som gjør det mulig å tenke helhetlig planlegging og utvikling. Det vil gjøre samarbeid til en nødvendighet. Sotrasambandet er et eksempel på en prosess som har tatt for lang tid fordi for mange kommuner skulle fatte sine vedtak og hevde sine særinteresser. Dette gjelder Bergen i minst like stor grad som de andre.

Hele Bergensregionen trenger et sterkt, levende Bergen sentrum. I dag bygges det altfor lite i Bergen, og særlig i sentrum. Samtidig trenger vi en sterk vekst i regionssentrene i omegnskommunene for å kunne makte å ta imot alle de nye innbyggere som alle prognoser tilsier skal komme.

En storbykommune vil forenkle en helhetlig regionstankegang i areal-, bolig- og transportpolitikk. Det er en dyd av nødvendighet. Ikke minst sett i lys av de miljø- og klimautfordringene verden og vi her i vest står overfor. Da rapporten «The New Climate Economy» ble lansert av FNs spesialutsending for klimaspørsmål, Jens Stoltenberg, ble nettopp bærekraftig utvikling av byregionene trukket frem som en av de viktigste faktorene for å lykkes.

Fremtidens byer må bygges mer kompakt, med raske og gode kollektivløsninger både internt i byene og mellom byer. Også her i vår region er dette avgjørende. Vi tror det blir lettere med en storbykommune. Vi tror det vil gagne hele regionen.

Vi ser ikke at storbykommuner i Bergens- og Stavangerregionen vil virke splittende på Vestlandet. Tvert om tror vi at vi sammen blir en samlende kraft for Vestlandet. Jo mer vi kan samles om, dess sterkere står vi. Når Vestlandet samles om felles mål, vil vi kunne konkurrere med og avlaste det sentrale Østlandet, noe både Oslo og resten av landet ønsker.

Med Bergens- og Stavangerregionen samlet i felles kamp for å få på plass E39 og jernbane som binder Vestlandet sammen, kan vi skape Norges mest spennende bo- og arbeidsregion. Vår visjon: én million mennesker – én time – ett arbeidsmarked.

Det er ikke bergenssjåvinisme, det er bergensregionspatriotisme og vestlandskjærlighet.