Bystyret i Kristiansund kommune godkjente reguleringsplanen for Vikanholmen vest i mars tidligere i år. Etter at kommunen avviste klagene fra dem som blir berørt av utvidelsen i juni, ble saken sendt videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Opprinnelig hadde Vestbase tillatelse til å starte arbeidet 1. september 2014, men dette ble utsatt av Fylkesmannen da en klage fra Naturvernforbundet ble gitt oppsettende virkning. Dette gjorde at utvidelsen av Vestbase måtte vente, noe aktørene selv reagerte på.

KAN STARTE NESTE ÅR

– Utvikling av 35 mål nytt lagrings- og prosjektareal er av stor samfunnsmessig betydning både for Kristiansund by, Vestbase, våre leietakere og kunder, skrev administrerende direktør ved Vestbase Alf Dahl i en uttalelse til Fylkesmannen.

Nå har Fylkesmannen kommet til sin endelige beslutning i saken. De seks klagene som kom inn i saken er blitt avvist, og bystyrets vedtak er blitt stadfestet, skriver Tidens Krav.

Dermed legges det opp til at Vestbase kan begynne med utvidelsen av arealet sitt i løpet av neste år.

KLAGESAK

Vikanholmen Vest-prosjektet legger opp til at Vestbase utvider basen med 35 dekar gjennom utfylling av sjøarealet. Området skal brukes til lagring og prosjektbasert arbeid. Fylkesmannen mottok seks klager i saken, blant annet fra Naturvernforbundet, som klaget på at kommunen har gjort en saksbehandlingsfeil.

I konsekvensutredningen for reguleringsplanen brukte kommunen en resipientundersøkelse fra 2005, men det blir påpekt fra flere av klageinstansene at kommunen heller skulle ha lagt til grunn resipientundersøkelsen fra 2012.

Fylkesmannen skriver at kommunen burde ha brukt 2012-undersøkelsen, og at dette kan gjøre vedtaket ugyldig. En argumenterer at dette ikke har hatt avgjørende betydning for vedtakets innhold.

«Når man imidlertid ser de konkrete ulempene opp imot de aktuelle samfunnsmessige virkningene tiltaket vil få for kommunen og omgivelsene for øvrig, kan ikke Fylkesmannen se at kommunens vurdering av arealbruken her framstår urimelig», skriver Fylkesmannen i sitt brev til de berørte partene.

Fylkesmannen er endelig klageinstans, og saken kan dermed ikke påklages videre.