Forskning på fremtidens energiformer skal bli en del av UiB sin strategi, bekrefter rektor Dag Rune Olsen.

– UiB har marin og utviklingsrelatert forskning som strategifelt. Nå føyer vi klima og fornybar energi til, sier rektoren til Vest24.

MASTERGRAD

For tiden jobber en arbeidsgruppe med å legge forholdene til rette for å innlemme klima og fornybar energi i den fremtidige strategien. Til syvende og sist gjør UiB--styret det endelige vedtaket.

Olsen påpeker at det pågår forskning på feltene også nå, men at det aldri har vært en del av universitetets vedtatte strategi. Blant annet finnes det tilbud om å ta mastergrad i fornybar energi.

Rektoren mener at UiB har spesielle forutsetninger for å gå sterkere inn på området.

– Klimautfordringen kan ikke løses av ett forskningsfelt alene. Som breddeuniversitet har vi den fordelen at vi kan knytte flere områder til forsking på dette fagfeltet, sier Olsen.

I TRÅD MED EU-SATSING

Han mener også at petroleumsforskningen kan være en del av fremtidens klimaforskning og at elementer herfra kan gjøres nytte av i forskning på fremtidens energikilder. Som et eksempel nevner han at reservoar-forskning kan bidra i forskingen på CO2-lagring.

Han viser også til at satsing på fornybar-forskning er i tråd med EUs uttalte satsingsfelt.

Parallelt med jobben med å gjøre klima og fornybar energi til en del av UiBs uttalte strategi, jobber en egen arbeidsgruppe med å se på hvordan feltene kan implementeres i den eksisterende virksomheten på Det matematiske og naturvitenskapelige fakultetet. Denne gruppen har fått sitt mandat fra fakultetsstyret.

FIRE PUNKTER

– Vår oppgave er ikke nødvendigvis å planlegge nye tverrfaglige studieprogrammer, men å se på hvordan studentene kan bruke utdanning fra fakultetet i arbeid med fornybar energi, sier lederen for arbeidsgruppen, førsteamanuensis Inga Berre, til Vest24.

Hun trekker frem en ønskeliste på fire punkter for å gjøre feltet sterkere gjeldende.

Gruppen ønsker at det blir opprettet en stilling som kan lede energiforskningen på fakultetet, de ønsker at det skal etableres en egen energilinje, der studenter som kommer fra ulike disipliner kan ta kurs rettet mot fornybar og bærekraftig energi, og de ønsker at det skal opprettes stillinger som kan tiltrekke seg kandidater til forsking på fornybar energi.

– I tillegg ønsker vi en gjennomgang av organiseringen av forskning og utdanning innen fornybar energi, sier Berre, som understreker at arbeidsgruppen ikke har konkludert.