Å holde hjulene i gang må derfor være en viktig oppgave for regjeringen, men den bærer ikke dette ansvaret alene.

Hvordan går det egentlig med norsk økonomi? Vil lavere aktivitet i olje- og gassektoren med økende ledighet smitte over på andre sektorer på fastlandet?

I Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er vi naturlig nok opptatt av disse spørsmålene. Vi organiserer de største og mellomstore entreprenørbedriftene i landet med kapasitet til å gjennomføre store prosjekter for offentlige og private byggherrer.

Byggenæringen er snart Norges største fastlandsnæring og allerede landets største distriktsnæring. Bare i Hordaland er det nær 3.000 bedrifter i bransjen som sysselsetter nærmere 30.000 personer. Omsetningen i disse bedriftene kommer i år ventelig til å passere 50 milliarder kroner.

Bygge- og anleggsaktiviteten har de siste årene vært høy i Bergen og i de fleste andre kommunene i fylket. Men vi ser nå klare tegn til at aktivitetsnivået kan falle til høsten. Det kommer frem i en undersøkelse EBA Vestenfjelske gjorde i forrige uke blant lederne for våre medlemsbedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Da disse i fjor høst ble spurt om status og utsikter frem mot utgangen av 2015, var tilbakemeldingen gjennomgående at de gode tidene kom til å fortsette. Nå frykter de imidlertid vesentlig svakere kapasitetsutnyttelse allerede når vi nærmer oss jul i år. På en skala fra 1 til 5 har gjennomsnittsscoren falt fra 4,2 i oktober i fjor til 3,5. Tilsvarende har deres vurdering av utsiktene for de underentreprenørene de vanligvis benytter falt fra en score på 4,3 til 3,4.

Dette tyder på at byggebransjen i de to fylkene nå faller fra et svært høy til et middels aktivitet. De meldingene vi får fra Rogaland indikerer at nedgangen i oljebransjen har fått enda større og negativ effekt på virksomheten i bygg og anlegg.

Regjeringen har foreløpig vært tilbakeholden i forhold til krav om spesielle tiltak som kan motvirke svak vekst og økende arbeidsledighet. I entreprenørbransjen tar vi ikke ordet «krise» i vår munn før situasjonen faktisk gir grunn for det. Vi mener likevel det nå er grunn til å rope et varsku, slik at statsbudsjettet for 2016 blir innrettet på en måte som gir større fart i økonomien – spesielt på det oljedominerte Vestlandet.

Sammenbruddet i forbindelsen øst-vest på E16 er en av mange oppgaver som påkaller umiddelbar handlekraft og penger. Regjeringen har imidlertid også et overordnet ansvar for å holde fokus på saker og reformer som bidrar til økt verdiskapning og velferd, og ikke spore av med for eksempel å bruke tid og ressurser på å tvinge samfunnet over på søndagshandel.

Ansvaret for å «holde hjulene i gang» påhviler imidlertid ikke bare regjeringen og Stortinget. Også fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan gjøre mye for å få fortgang i prosjekter som entreprenørene kan ta tak i og realisere.

Vi spør hvor mange år det ytterlig må gå før det blir presentert et trasévalg for bybanen fra Bergen sentrum til Åsane som både teknisk og økonomisk lar seg gjennomføre? Når blir det tatt beslutninger som fører til at arealene på Nygårdstangen blir frigjort til nærings- og boligformål? Hva skjer med utviklingen i Dokken-området og hvordan går det med planene for etablering av godsterminal på Flesland?

Og sist, men ikke minst; hvorfor må det i gjennomsnitt ta 916 dager å få behandlet en byggesak i Bergen når man i andre storbyer klarer det på en brøkdel av tiden? Må private byggherrer fortsatt leve med «tingenes iboende treghet» som gjør nye boliger langt dyrere enn de burde ha vært? Verken entreprenørene eller samfunnet har tid til å vente, beslutningene må tas nå!

Dyktige entreprenører vil alltid se muligheter – også i et fallende marked. Men dersom det blir mindre å gjøre for mannskap og maskiner kan det få uheldige konsekvenser for rekrutteringen til bransjen. I år har søkningen til videregående skoler med bygg- og anleggsteknikk i Hordaland vært større enn på mange år. Mange unge ønsker å ta fagbrev i et av byggfagene, og bedriftene har generelt vært flinke til å sørge for lærlinger på sine byggeplasser.

Men for å kunne oppfylle dette samfunnsansvaret må oppdragsmengden være tilstrekkelig. Også av den grunn er det viktig at hjulene holdes i gang!