Vest24 har tidligere omtalt hvordan BMO Elektro kjemper med BKK Nett om den prestisjefulle elektrokontrakten verdt minst 280 millioner kroner.

Det hele startet med at Statens vegvesen i mai i fjor kunngjorde en anbudskonkurranse om drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på riksveier og fylkesveier i vestre del av Hordaland.

BMO Elektro hadde den laveste tilbudssummen (vel 230 millioner pluss moms) og vant kontrakten. Nest laveste tilbyder, BKK Nett (over 265 millioner pluss moms), klaget på tildelingen.

Fikk stanset tildeling

Først fikk BKK Nett viljen sin. Da så BMO seg nødt til å gå rettens vei og begjære midlertidig forføyning for å stanse kontraktstildeling til BKK Nett.

Det sentrale spørsmålet retten skulle ta stilling til var om BMO oppfylte kvalifikasjonskravene som var fastsatt.

BMO vant frem i første rettsinstans, men kjennelsen ble anket inn for lagmannsretten.

Nå har Borgarting lagmannsrett ferdigbehandlet ankesaken. Konklusjonen er den samme som i første rettsinstans: Den første tildelingen til BMO Elektro var gyldig og ikke kan omgjøres.

Avgjørelsen er vel å merke tatt under noe tvil.

«Lagmannsretten har, under en viss tvil, kommet til at BMO har sannsynliggjort at den opprinnelige tildelingen var lovlig, og at BMO følgelig ikke skulle vært avvist», står det i kjennelsen.

– Vi har ikke bestemt oss for hva vi foretar oss, sier prosjektleder Torbjørn Hetlevik i Statens vegvesen om kjennelsen.

Kan gå mot søksmål

De tre lagdommerne har bestemt at det må settes en kort frist for BMO til å reise søksmål, nærmere bestemt 1. mai.

Den korte fristen begrunnes med at partenes rettslige posisjoner i stor grad er avklart under forføyningssaken.

– Vil BMO forfølge saken videre ved å reise søksmål?

– På nåværende tidspunkt har vi ingen kommentar til det. Vi skal la saken ligge til over påske, svarer prosjektsjef Kristian Dahle Sylta i BMO Elektro.

Forlenget med Mesta

Lagmannsretten kjøpte Statens vegvesens argument om at forføyningen innebærer ulemper og økte kostnader, men lagdommerne kan ikke se at forføyningen medfører noen trafikksikkerhetsrisiko, slik veivesenet oppga i retten.

I påvente av en avgjørelse i saken så Statens vegvesen seg først nødt til å forlenge den gjeldende kontrakten med Mesta frem til utgangen av mars 2016.

Den midlertidige kontrakten med Mesta er forlenget ytterligere til 31. august, bekrefter Hetlevik i Statens vegvesen.

Mener kravene ble skjerpet

Staten og fylkeskommunen har under ankebehandlingen argumentert for at BMO ikke hadde forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.

Det ble blant annet vist til at BMO ikke ga noen bemanningsoversikt eller redegjørelse for arbeidsstyrke med relevante fagpersoner. Videre ble det påpekt at BMO la opp til utstrakt bruk av eksterne ressurser, uten at det var fremlagt forpliktelseserklæringer.

BMO fastholdt på sin side at Statens vegvesen foretok en lovlig kvalifikasjonsvurdering da BMO opprinnelig ble vurdert som kvalifisert.

Bedriften mener at det ikke er anledning til å skjerpe kvalifikasjonskravene i ettertid, noe de mener har skjedd i denne saken.

BMO fremhever at bedriften er kvalifisert og ikke avhengig av andre foretak. Med andre ord mener BMO at forpliktelseserklæringer fra underleverandører ikke var nødvendig.

«Lagmannsretten er noe i tvil om BMO har sannsynliggjort at de har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten gjennom den dokumentasjonen som ble fremlagt», heter det i kjennelsen.