«Regjeringen mener det er behov for et bredt spekter av virkemidler for å øke inkluderingen av funksjonshemmede i ordinært arbeidsliv. Både tiltak rettet mot å styrke den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og tiltak rettet mot å redusere arbeidsgivers opplevde risiko ved å ansette utsatte grupper er viktig», skriver Hauglie i en epost til Klassekampen.

Bare fire av ti funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder har inntektsbringende jobb. I 2001 inngikk myndighetene og partene i arbeidslivet avtalen om inkluderende arbeidsliv. Et av de viktigste målene var å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. 15 år senere har yrkesdeltakelsen i denne gruppen i stedet hatt en svak reduksjon.

Statistisk sentralbyrå har siden 2002 gjennomført årlige intervjuundersøkelser for å kartlegge situasjonen for de funksjonshemmede på arbeidsmarkedet sammenlignet med resten av befolkningen.

I en rapport som ble publisert 16. mars kom det fram at 43 prosent av funksjonshemmede personer mellom 15 og 66 år er i arbeid. Sysselsettingen i den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er til sammenligning 74 prosent.

Siden 2002 har andelen falt med omtrent 3 prosentpoeng for de funksjonshemmede, mot 2 prosentpoeng for hele befolkningen. (©NTB)