Fylkesutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune behandelt 25. januar en høringsuttalelse angående tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016. Høringsfristen var den 8. januar, men fylkesrådmannens forslag til uttalelse er sendt på forhånd til departementet, og fylkesutvalgets vedtak blir ettersendt, skriver Tidens Krav.

I uttalelsen heter det at man er fornøyd med TFO-ordningen, og at det er positivt at fokuset blir flytta nordover. Men det blir likevel uttrykt bekymring for at det ikke utvides i den sørlige delen av Norskehavet.

«Samstundes er vi bekymra for at nivået på utvidinga vert redusert i den sørlege delen ... Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at det bør rettast eit sterkare fokus på den sørlege delen av Norskehavet», heter det i høringssvaret.

Støtter uttalelsen

Uttalelsen ble vedtatt i fylkesutvalget, og fylkesordfører Jon Aasen stiller seg bak hele uttalelsen.

– Jeg har stor forståelse for at flere av selskapene er interessert i Barentshavet, og at det er stor appetitt nordover. Men vi mener at Norskehavet fortsatt bør være høyst interessant. Oljeprisen er lav, men så har også riggratene gått ekstremt ned, så de med penger på bok bør lete, sier Aasen.

Han stiller seg likevel bak at det ikke lyses ut nok lisenser i den sørlige delen av Norskehavet.

– Først og fremst må det lyses ut interessante områder i Norskehavet. Naturligvis er Møre og Romsdal opptatt av at det åpnes for aktivitet i Norskehavet, sier Aasen.

Håper på bedring

Arbeidsplasser relatert til oljebransjen har blitt truffet i Møre og Romsdal. Aasen er bekymret for det langsiktige perspektivet.

– Jeg så et intervju med Sentralbanksjefen som sier at han regner mer at pilene peker oppover i 2017. Jeg håper han har rett. Olje er et produkt som er avhengig av tilbud og etterspørsel, og akkurat nå er oljeprisen historisk lav, sier Aasen.

Han mener også at nasjonale politikere må på banen for å sikre kompetansen i regioner som Møre og Romsdal.

– For det er det uforståelig at regjeringen er uvillig til å se på permitteringsreglene. Vi mister mye kompetanse hvis folk mister jobben og må finne seg nytt arbeid. Det ødelegger også konkurransekraften næringen har. Når pilene peker oppover, må bedriftene ansette nye folk og lære dem opp. Hvis noen først tar flyttelasset over fjellet, kommer de ikke tilbake, sier Aasen.

– Sist vi hadde en slik nedgang ble permitteringsregelverket utvidet, og folk utenfor arbeid kunne skoleres i permitteringstiden. Men det blir et ideologisk politisk spørsmål. Jeg er hvert fall glad for at NHO Møre og Romsdal er mer pragmatiske, og er enige i at vi burde ha en utvidet permitteringstid.

Norskehavsrådet sendte også en ganske lignende høringsuttalelse til OED angående TFO 2016. Rådet vil også at det åpnes mer i sør.

«Norskehavsrådet vil anbefale at andre områder i Norskehavet som både ligger øst og vest for eksisterende TFO-område også tas med i neste TFO-runde. Dette omfatter blant annet øst og nordøst for Draugen og vest og nordvest for Ormen Lange-feltet», heter det i Norskehavsrådets uttalelse.

Varierte søker

Den 19. januar kunne OED meddele hvilke lisenser de har tildelt i forbindelse med forrige TFO-runde. I utdelingen kan man se hvor en del av selskapene har sitt fokus i Norskehavet.

Til sammen er det 27 forskjellige selskap som har fått nye eierandeler i Norskehavet. 15 av disse har fått operatørskap i én eller flere lisenser. Best representert er naturligvis Statoil, med en eierandel i 12 forskjellige lisenser, og operatørskap i seks av disse.

Selskapet som fant Pil og Bue, VNG Norge, ble tildelt eierandeler i fire lisenser i denne runden, alle i den sørlige delen av Norskehavet. To av dem rett ved Draugen-feltet, to av dem noe sørvest for samme område.

Det er også flere andre mindre kjente aktører som har fått interessante områder i Norskehavet. Danske DONG Energy har sikret seg to operatørskap i Norskehavet i denne runden, den ene sørvest for Draugen-feltet, den andre lengre nord, nordøst for Aasta Hansteen-feltet.

Wintershall, som skal bygge ut Maria-feltet, har sikret seg tre eierandeler, hvor to av disse er operatørskap. Den ene er rett i nærheten av Kristin-plattformen, mens den andre er lisensen lengst nord i Norskehavet.