Den observante kristiansunderen slipper en hittil lite omtalt bombe inn i budsjettforhandlingene:

– Hvis jeg opplever samlivsbrudd eller dødsfall, vil jeg bare få 85 prosent av den trygden jeg ville fått med de tidligere uførereglene, sier mannen, som er i 60-årene.

Han har fått bekreftet dette av sin saksbehandler i Nav. Tidens Krav har tatt problemstillingen opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet sentralt, som også må medgi at mannen har rett.

TRUKKET 15 PROSENT

Kristiansunderen ønsker ikke å stå fram med navn og bilde. Han er samboer med en kvinne som relativt nylig også ble ufør. Som samboende blir hver av dem trukket 15 prosent av sin pensjon.

– Det utgjør ca. 1.000 kroner måneden for hver av oss. For husstanden samlet utgjør trekket altså 24.000 kroner i året. Samtidig har regelen vært utformet slik at trekket oppheves ved endret sivilstatus, i praksis ved samlivsbrudd eller død. Da går man tilbake til den opprinnelig beregnede pensjonen, forklarer mannen.

– Så får jeg et brev i posten der det opplyses om overgangen fra uførepensjon til uføretrygd, og hvordan dette vil bli beregnet. Der står det at omregningen vil ta utgangspunkt i den pensjonen man mottar per desember 2014, i mitt tilfelle altså 85 prosent av fullt beløp.

– Helt til slutt står en setning om at «dersom sivilstanden din endrer seg, vil det ikke medføre at uføretrygden endres». Det betyr at vi ikke kommer til å få tilbake de 15 prosentene av pensjonen vår. De er stjålet, sier kristiansunderen.

UTYDELIG

Han reagerer særlig sterkt på at pensjonsgrunnlaget til gifte og samboende i praksis er kuttet med 15 prosent uten at det er blitt gjort tydelig for folk.

– Man må kjenne reglene for å se den økonomiske rekkevidden av det som står i orienteringen. Her stjeler man i det skjulte deler av den personlig opparbeidede uførepensjonen til gifte og samboende, mener mannen.

– Det stemmer at dersom sivilstanden endrer seg etter 1. januar 2015, vil ikke uføretrygden endres med mindre man har minsteytelse, skriver fagavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i en e-post til Tidens Krav.

De viser til at dette er vedtatt av Stortinget og nærmere beskrevet i Stortingsproposisjonen om endringer i folketrygdloven

UAVHENGIG

Departementet foreslo der at bare minsteytelsen i ny uføretrygd skal avhenge av sivilstand. For uføre med høyere uføretrygd enn minsteytelsen, skal uføretrygden altså være uavhengig av sivilstanden.

«Uførepensjonsutvalget foreslo at konverteringen av uførepensjonen skulle skje med utgangspunkt i sivilstanden på konverteringstidspunktet, og at senere endringer i sivilstand ikke skulle påvirke uføreytelsen. Enslige som gifter seg etter konverteringen vil da ikke få redusert uføretrygd, mens gifte som blir enslige ikke vil få økt uføretrygd», framgår det av proposisjonen.

«Dersom en skulle videreføre gradering av uføretrygden med sivilstand for dem som får uførepensjonen konvertert, måtte dette videreføres i nær 50 år. Av administrative hensyn og med hensyn til at regelverket ikke skal være for komplekst, legger departementet opp til at konverteringen skal skje med utgangspunkt i sivilstanden på konverteringstidspunktet. Eventuelle endringer i sivilstand etter konverteringen skal ikke få betydning for uføretrygden for dem som har en høyere ytelse enn minsteytelsen. Ingen av høringsinstansene hadde vesentlige innvendinger til Uførepensjonsutvalgets forslag», påpekes det.

OVERRASKET

Ruth Grung (A), stortingsrepresentant for Hordaland og medlem av helse- og omsorgskomiteen, blir overrasket når hun hører om dette utslaget av overgangen fra uførepensjon til uføretrygd.

– Det bryter jo med prinsippet i velferdsordningene våre om at man skal ha trygghet uavhengig av livssituasjon, og at man ikke skal få en ekstrabelastning ved endringer i livssituasjon, som å bli enslig, påpeker hun.

At arbeids- og sosialdepartementet begrunner løsningen som potensielt fratar mange uføretrygdede 15 prosent av trygden med administrative hensyn, mener hun ikke er godt nok.

– Det holder ikke, det må være venstrehåndsarbeid. Dette synes jeg rett og slett er smålig. De må kunne klare å lage gode, effektive løsninger som ivaretar fleksibiliteten, sier Grung.