Statoil utsatte utbyggingen av Trestakk-feltet for å finne flere tiltak som kan redusere kostnadene.

Tidens Krav har fått innsyn i to referat fra møter mellom operatøren av Trestakk-feltet, Statoil, og Oljedirektoratet. OD har vært tydelige på at en utsettelse av Trestakk-utbyggingen er uheldig, og har fulgt opp saken nøye med Statoil.

Selve møtereferatene sitert er skrevet av Statoil. Møtene tok plass 15. april og 11. juni. Deler av referatene er sladdet.

Statoil fant Trestakk i 1986. Feltet inneholder rundt 50 millioner fat olje. Det er ikke et særlig stort oljefelt, men ligger midt i etablert infrastruktur, blant annet Kristin-, Tyrihans- og Åsgard-feltene.

Utsatt

Opprinnelig skulle Trestakk ha produksjonsstart i 2018. Tidligere i år informerte Statoil myndighetene om at prosjektet er blitt utsatt på grunn av utviklingen i oljeprisene.

Dette fikk OD til å reagere.

«OD vurderer det dit hen at en utsettelse vil redusere verdiskapingen og øke risikoen for øding av ressurser som en konsekvens av kortere produksjonsperiode for Trestakk. Etter ODs vurdering er derfor operatørens beslutning om å utsette investeringene ikke forenlig med PL§4-1 om forsvarlig utvinning av petroleum», skrev OD.

– Vårt prinsipielle standpunkt er at Trestakk har god lønnsomhet, og at det er et tidskritisk prosjekt siden det skal til Åsgard A. En utsettelse kan bety at færre ressurser blir hentet opp, sa pressekontakt i OD, Bjørn Rasen, til TK.

I møtereferatet står det at Statoil mener utsettelsen kan skape et mer lønnsomt prosjekt, og at flere kostreduksjonstiltak ikke ville vært mulig å realisere hvis prosjektet ikke ble utsatt.

OD sier at de er positive til tiltak som reduserer kostnadene, og at det er betimelig å skyve investeringer, men at Trestakk er et tidskritisk prosjekt.

«Det er derfor viktig å opprettholde trykk på Trestakk. OD sa videre at det etter deres vurdering har vært en gradvis økt risiko for øding av ressurser på grunn av de mange utsettelsene av Trestakk-prosjektet og den begrensede levetiden på Åsgard A», står det i møtereferatet.

På sin side argumenterer Statoil at ressursene i Trestakk ikke forsvinner om feltet ikke blir realisert fra Åsgard A.

Muligheter

Utbyggingsmuligheten Statoil har skissert tidligere er en havbunnsramme og tie-back til Åsgard A. Trestakk ligger drøyt 27 kilometer sørøst for Åsgard A.

OD sin bekymring er at Åsgard A har en levetid til 2025, og at utsettelsen av Trestakk vil gjøre at man ikke får opp alle ressursene fra feltet før vertsplattformen går ut.

I møtet skal Statoil ha argumentert at man kan endre tie-in-mulighetene til andre felt i framtiden hvis Åsgard A faller bort. Ett alternativ Statoil skisserer er å ta Trestakk til Kristin.

Siden Maria-prosjektet øker Kristin sin levetid, skal Statoil i møtet ha nevnt 2024 og 2027 som alternative datoer for oppstart for Trestakk.

Ifølge referatet fra møtet den 11. juli skal Statoil nå en beslutning om videreføring (DG2) den 1. desember 2015. OD og Statoil skal ha et oppfølgingsmøte for prosjektet i første halvdel av oktober.

Statoil presenterte også levetidsprosjektet for Åsgard for OD. Selve presentasjonen er unntatt offentligheten, men i referatet står det at «Statoil vektla at det er levetidsforlengelse utover 2019 mot 2030+ som er målet, og at det per i dag ikke er noe som tyder på at dette ikke er håndterbart».

Skepsis

OD stiller seg også skeptiske til hvor mye Statoil kan tjene på å utsette prosjektet.

«OD stilte spørsmål til flere av punktene på listen over kostnadsreduserende tiltak. Statoil viser en potensiell reduksjon ved å kjøre prosjektet i én fase i stedet for to. Denne varianten av konseptet ble vist for OD allerede 10.12.2014. Statoil kunne i møtet heller ikke illustrere hvilken «verdigevinst» en utsettelse samlet sett vil gi for prosjektet», står det i referatet.

– I møtet med operatøren 11. juni informerte Statoil om det planlagte tidsløpet for prosjektet, samt om arbeid som er gjort for å optimalisere utbyggingsløsningen fram mot konseptvalg høsten 2015.

Oljedirektoratet har uttrykt klare forventninger til rettighetshaverne om at det nå må fattes beslutninger som sikrer at alle lønnsomme ressurser i Trestakk blir realisert.

Oljedirektoratet vil fortsette sin tette oppfølging av prosjektet fram mot konseptvalg og innlevering av Plan for Utbygging og Drift (PUD), sier pressekontakt i OD Astri Sivertsen til Offshore.no.